Allison Island Residence, Miami Beach, Florida, Rear View