• Prairie Avenue Residence, Miami Beach, Florida, Front View

  • Prairie Avenue Residence, Miami Beach, Florida, Front View

  • Prairie Avenue Residence, Miami Beach, Florida, Front View

  • Prairie Avenue Residence, Miami Beach, Florida, Front View

  • Prairie Avenue Residence, Miami Beach, Florida, Front View

  • Prairie Avenue Residence, Miami Beach, Florida, Front View